Home > Uncategorized > BUUR explores new ways of regional planning and development

BUUR explores new ways of regional planning and development

Program 4: Diverse regions

Veelzijdige regio”s.
Régions diverses.
Diverse regions.
Het niveau van de regio is essentieel voor ruimtelijke ontwikkeling.
Woningmarkten, daily urban systems, verplaatsingspatronen, landschappen,… hebben een uitgesproken regionaal karakter en vragen om een aanpak op bovenlokaal niveau.

© Copyright Chaturbate.com 2011 – 2020
Tuesday September 08, 2020

SWAG. SIGN UP Advanced Options Hide Advanced Options ALL FEMALE. MALE. COUPLE. TRANS. Advanced Options. Search Broadcasters: Visible Regions: North America South America. Asia. Europe/Russia. Other. Options: Prioritize HD Cameras Show Locations Enable Recommendations Animate Room Images Enable floating player Refresh cams every: 30 Seconds …

The post © Copyright Chaturbate.com 2011 – 2020 appeared first on betfair.

Tegelijk is van een beleid op regionaal niveau in Vlaanderen nauwelijks sprake

Suburbanisatie en lokale concurrentie versterken de inwisselbaarheid en verdringen lokale identiteit.
Er is dus een grote behoefte aan visies op regionaal niveau.
Ze vragen om aangepaste strategieën, een andere planningsmethodiek en vooral een nieuw governance model.
Verregaande interbestuurlijke samenwerking rond bovenlokale thema’s dringt zich op.
Met het programma ‘veelzijdige regio’s’ verkent BUUR dergelijke nieuwe vormen van regionale planning en ontwikkeling.
In regionale projecten testen we eerste toepassingen, in onderzoek ontwikkelen we een regionale aanpak voor complexe vraagstukken rond mobiliteit, economische ontwikkeling, landbouw of natuurontwikkeling.
Le niveau régional est un élément essentiel du développement spatial.
Le marché immobilier, les systèmes des « navetteurs », les schémas de déplacement, le paysage… sont autant d’aspects qui présentent une spécificité régionale et nécessitent une approche supra-locale.
Or, la politique menée à niveau régional est faible, voire inexistante en Flandre.
La suburbanisation et la compétitivité locale renforcent l’interchangeabilité au détriment de l’identité locale souvent supplantée.
Il faudra donc une vision à niveau régional.
Celle-ci implique des stratégies adaptées, une méthodologie de planification résolument différente et un nouveau modèle de gouvernance.
Une collaboration entre les différentes administrations autour de thèmes supra-locaux s’impose.

Hvordan deaktiveres Flash cookies5
Monday September 07, 2020

Cookiepolitik. Introduktion. Vi ønsker at være gennemsigtige over for vores brugere om, hvordan vi indsamler og bruger deres data. For at finde ud af mere om dette og om os, som datastyrer, . Kan du læse vore Privatlivspolitik Denne Cookiepolitik har til formål at gøre …

The post Hvordan deaktiveres Flash cookies5 appeared first on betfair.

BUUR explore de nouvelles formes de planification et de développement régionaux

Dans le cas de projets à niveau régional, nous commençons par tester les applications et nous développons au cours de l’étude une approche régionale adaptée, capable de répondre aux différents enjeux relatifs à la mobilité, le développement économique, l’agriculture ou le développement de la nature.
The regional level is essential to spatial development.
The residential market, the daily urban systems, the transportation models, the landscape… are specific to each region and require a supra-local approach.
At the same time, .

RT @: Learn more about the story of
Tuesday September 08, 2020

SIGGRAPH 2017 – Past, Present and Future Challenges of Global Illumination in Games. This post is part of the series ““. Just got back from Los Angeles, where I presented in the Open Problems in Real-Time Rendering Course at this year’s SIGGRAPH: Global illumination (GI) has been …

The post RT @: Learn more about the story of appeared first on betfair.

The regional policy level in Flanders is almost inexistent

Suburbanization and local competitiveness reinforce the interchangeability at the expense of the local identity which is often neglected.
This approach asks for visions at regional level.
They require appropriate strategies, a new planning methodology and most of all a new governance model.
Intergovernmental cooperation with regard to supra-local issues will be necessary.
BUUR explores new ways of regional planning and development.
When carrying out regional projects, we start by testing the applications and develop throughout the study a regional approach enabling us to address complex issues such as mobility, economic development, agriculture or nature development.
Een diverse regionale portfolio.
Un portefeuille régional diversifié.
A diverse regional portfolio.

Met Regionet Oost-Brabant heeft BUUR hiervoor een belangrijk ‘living lab’ gecreëerd

Onderzoeksprojecten zoals Labo XX (i.o.v

Stad Antwerpen) en Rasterstad Genk resulteren in voorstellen voor stadsregionale modellen

Territoriale visies voor de provincies Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en Antwerpen zetten de krachtlijnen uit van een nieuwsoortig regionaal ruimtelijk beleid.
In de strategisch projecten rond de perifere stadsrand ten noordenoosten van Antwerpen (Toolkit woonparken en Toolkit woonkernen) levert BUUR een bijdrage aan intergemeentelijke samenwerking rond een gemeenschappelijke ruimtelijke agenda.
With Regionet East-Brabant, .

BUUR has created an important ‘living lab’

Research projects such as Labo XX (city of Antwerp) and Rasterstad Genk lead to proposals for regional urban models.
Territorial visions for the provinces of Flemish Brabant, .

East Flanders and Antwerp form the baselines of a new regional planning policy

In the strategic projects on the peripheral suburb in the north east of Antwerp (Toolkit residential parks and Toolkit residential centres), .

BUUR contributes to an inter-municipal cooperation in a common regional agenda

8 images.
Plus que de l”espace.
More than space.
De bijdrage van BUUR aan veelzijdige regio’s gaat verder dan ruimtelijke en bestuurlijke visies.
Ons onderzoek naar circulaire economie (Genk, Antwerpen) verkent de ruimtelijke randvoorwaarden voor een duurzaam regionaal economisch weefsel.
Een casestudy rond verhandelbare ontwikkelingsrechten onderzoekt de mogelijkheden van dit nieuw instrumentarium om de ruimtelijke ordening op regionale schaal bij te sturen.
The contribution of BUUR to diverse regions extends beyond spatial and administrative visions.
Our research on circular economy (Genk, Antwerp) explores the spatial conditions for a sustainable regional economic tissue.
A case study around transferable development rights explores the possibilities of this new instrument to guide the spatial planning on the regional scale.
Program 4 Diverse regions Diverse regions.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *